Mielipiteet 14.10.2021 07:00

Lukijalta: Tuulivoiman sijoittuminen Tevaniemeen ei ole niin ekologista kuin äkkiä ajattelisi – ”Kaikki tämä on pois hiilinieluista”

Tevaniemeen suunnitellaan noin 300-metrisistä tuulivoimaloista koostuvaa tuulivoimala-aluetta. Äkkiseltään ajatus tuulivoimasta voi tuntua hyvältä, ekologiselta ajatukselta. Tarkempi tutkiskelu kuitenkin osoittaa tuulivoimassa ja etenkin sen sijoittumisessa monia kyseenalaisia seikkoja.

Suunniteltu tuulivoimala-alue on sijoittumassa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 liitekartastossa (kartta 26) määritellyn hiljaisen alueen päälle. Hiljaiset alueet ovat alueita, joissa vallitsevina ääninä ovat luonnon omat äänet, kuten aaltojen liplatus ja linnunlaulu. Ihmisen toiminnan äänet tällaisilla alueilla ovat satunnaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tuulivoima ei mielestäni kuulu tällaiselle alueelle. Suunnitellun voimala-alueen läheisyydessä on myös pohjavesialue ja vedenottamo. Tuulivoimaloiden koneistoissa on muun muassa voiteluöljyjä, jotka voivat vuotaessaan uhata pohjavettä. Tuulivoimaloiden rakentaminen ja sähkönsiirron toteuttaminen edellyttää merkittäviä hakkuita. On selvää, että teiden varsilta tulee kaataa paljon metsää, jotta yli 200-metriset lavat saadaan kuljetetuksi. Hankealueen koko on noin 1250 hehtaaria. Kaikki tämä on pois hiilinieluista.

Lisäksi tuulivoimala-alueen välittömässä läheisyydessä on muun muassa kaupungin vanhainkoti Nikula, Tevaniemen ala-aste, päiväkoti, golfkenttä, Poltinkosken melontareitti ja koskikalastusalueita runsaasta vakituisesta ja vapaa-ajan asutuksesta puhumattakaan Useimmista näistä on noin kaksi kilometriä tai alle suunniteltuihin tuulivoimaloihin. Olen sitä mieltä, ettei tuulivoimaa tulisi missään nimessä suunnitella tällaiselle alueelle. On kyse kaupunkimme asukkaiden terveydestä ja viihtyvyydestä, sekä paikallisista elinkeinoista.

Tuulivoimala-alueiden sijoittumisen perusteita tulisi tarkastella uudemman kerran. Mielestäni olisi syytä määritellä esimerkiksi viiden kilometrin turvaetäisyys asutukseen. On väärin, jos ihmiset eivät pysty vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä, vaan joutuvat elämään jatkuvasti siinä pelossa, että kodin välittömään läheisyyteen voi tulla merkittävän suuri voimala-alue. Peräänkuulutan sitä, että luottamushenkilöiden päätösten tulee palvella perustuslaissa esitettyä oikeutettujen odotusten suojaa. Kaikkinaiset tuulivoimalahankkeet tulisi saattaa ympäristöluvan alaisiksi Ikaalisissa.

Tapio Järvensivu
hallintotieteiden maisteri,
hallinnon sihteeri Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja
reservin sääupseeri

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

Mielipiteet 18.11.2021 08:50 Tilaajille

Lukijalta: Onko Tevaniemen tuulivoima-adressia pimitetty?

Mielipiteet 25.11.2021 10:45 Tilaajille

Lukijalta: Miksei tuulivoimaa vastustavaa adressia oteta tosissaan? – Tekninen johtaja vastaa

IKAALINEN 16.11.2021 15:20 Tilaajille

Tuulivoima äänestytti jälleen kaupunginhallitusta – ympäristölautakunnan päätös Tevaniemen tuulipuistosta jäi voimaan

IKAALINEN 5.11.2021 09:00 Tilaajille

Lautakunta esittää Konikallion tuulivoimapuiston kaavoitussopimuksen hyväksymistä

IKAALINEN 3.11.2021 17:00 Tilaajille

Ikaalinen haluaa Tevaniemen tuulivoimahankkeen tutkivan myös sähkönsiirtoverkon rakentamisen ympäristövaikutukset tarkasti

Näytä mainos