IKAALINEN 27.9.2022 08:30

Tevaniemen tuulivoimahankkeeseen voi nyt ottaa kantaa, ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut ja nähtävillä

Liisa Raipala

Tevaniemen Tuuli Oy:n Tevaniemeen suunnitteleman tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (yva) pääsee nyt tutustumaan, ja siitä voi myös jättää mielipiteitä. Yva-selostus esittelee hankkeen, sen mahdolliset vaihtoehdot ja arvion todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Vaihtoehtona 1 on tarkasteltu 9 voimalan puistoa ja kakkosvaihtoehtona 8:aa voimalaa. Merkittävää eroa näiden vaihtoehtojen tuomissa vaikutuksissa ei arvioida olevan. Vertailuna mukana on nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteutettaisi ja alue jäisi nykyiseen metsätalouskäyttöön.
Voimalat voisivat olla enintään 280 metriä korkeita, ja kunkin teho olisi 8–10 megawattia.

Yleisötilaisuus ensi tiistaina

Hanketta esitellään ja siitä keskustellaan yleisötilaisuudessa ensi viikon tiistaina 4. lokakuuta kello 18–20 Ikaalisissa Altin salilla. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä ympäristöhallinnon verkkosivujen kautta.
Mielipiteitä yva-selostuksesta voi jättää 24. marraskuuta asti Pirkanmaan ely-keskukselle. Selostus on nähtävillä Pirkanmaan ely-keskuksen ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Paperiversio on nähtävillä Ikaalisissa kaupungin teknisissä palveluissa ja kaupunginkirjastossa, Parkanossa kaupungintalolla ja pääkirjastossa sekä Pirkanmaan ely-keskuksessa Tampereella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia rakentamisen ja elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden ajalta.

Haittoja maisemaan ja viihtyvyyteen

Yva-selostuksen yhteenvedon mukaan hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen, koska hanke muuttaisi nykyisin hiljaisen alueen luonnetta ja maisemaa asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden lähiympäristössä. Melun tai välkkeen ei kuitenkaan katsota aiheuttavan kohtuutonta haittaa asutukselle tai loma-asutukselle, eikä niiden arvioida ylittävän ohjearvoja.
Myös maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön arvioidaan tulevan kohtalainen kielteinen vaikutus. Eniten voimalat vaikuttavat maisemaan 2–10 kilometrin päässä. Tällä etäisyydellä ne näkyvät useille maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille ja kulttuurimaisemaan sekä järvien takana sijaitseville rannoille. Lähiympäristössä eli 0–2 kilometrin etäisyydellä voimalat vaikuttavat maisemaan vähäisesti, koska ne sijoittuvat metsäiselle alueelle.
Voimaloiden rakentamisen arvioidaan tuovan vähäisiä vaikutuksia pohjavesiin, ja maakaapelin rakentamisen vaikutukset pohjavesiin ovat kaapelin reitin vaihtoehdosta riippuen kohtalaisia tai suuria. Tuulivoimaloiden, teiden, kaapelien ja sähköaseman rakentaminen sekä maa-ainesten ottaminen ja läjitys voivat vaikuttaa myös pintavesiin ja sitä kautta kalastoon, mutta vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi, lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi.

Myönteisiä vaikutuksia talouteen ja ilmastoon

Myönteisiä vaikutuksia hankkeella katsotaan olevan elinkeinoihin, aluetalouteen ja työllisyyteen. Myös vaikutukset ilmastoon ovat myönteisiä, kun tuulivoimalla voidaan korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä.
Lisäksi hankkeella arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen, maa- ja kallioperään, luonnonvarojen hyödyntämiseen, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, linnustoon, eläimistöön, riistaan ja metsästykseen, liikenteeseen sekä viestintäyhteyksiin ja tutkien toimintaan.
Sähkön siirtoon on suunniteltu noin 8 kilometriä pitkää maakaapelia hankealueelta lounaaseen Vähäjärven eteläpuolelle Carunan verkkoon, ja kaapelin reitille on kaksi vaihtoehtoa. Jos alueelle rakennettavat muut tuulipuistot täyttäisivät Carunan verkon kapasiteetin, sähkö pitäisi siirtää tuulipuiston itäpuolelle Fingridin verkkoon.

Jaa artikkeli

Facebook Twitter Kommentoi

Kommentit

Toivomme vilkasta ja moniäänistä keskustelua! Noudatathan pelisääntöjä.

Kirjoita selkeästi ja napakasti. Kaikki viestit luetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise.

Kiitos kommentistasi!

 

Anna nimimerkki, mikäli et halua kommentoida omalla nimelläsi.

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Lue lisää

IKAALINEN 1.3.2024 07:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulipuistohanke palkittiin Pirkanmaan maaseudun ilmastotekona – Ajatus syntyi tiekunnan kokouksessa

IKAALINEN 30.10.2023 20:30 Tilaajille

Ikaalisten kaupunginvaltuusto hyväksyi Tevaniemen tuulivoimakaavan äänin 18–9 – Alueelle on mahdollista rakentaa yhdeksän tuulivoimalaa

IKAALINEN 14.9.2023 17:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoima ensi viikolla ympäristölautakunnassa – Esityksenä kaavan eteneminen kohti hyväksymistä

IKAALINEN 25.1.2023 17:25 Tilaajille

Pirkanmaan ely-keskus: Tevaniemen tuulivoimahankkeessa pitää minimoida melu- ja välkehaitta

IKAALINEN 9.10.2022 15:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimalan YVA-tilaisuudessa kannettiin huolta pohjavesistä ja melusta – moni haluaa hankkeelle ympäristöluvan