IKAALINEN 25.1.2023 17:25

Pirkanmaan ely-keskus: Tevaniemen tuulivoimahankkeessa pitää minimoida melu- ja välkehaitta

Liisa Raipala


Kun Tevaniemen Tuuli Oy:n tuulivoimahanketta suunnitellaan edelleen, hankkeesta aiheutuva melu- ja välkehaitta, samoin kuin vaikutukset pohjavesiin pitäisi minimoida.
Muun muassa tämän Pirkanmaan ely-keskus toteaa Tevaniemen Tuuli Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (yva) antamassaan perustellussa päätelmässä. Ely-keskus on yva-prosessissa yhteysviranomainen, ja perustellussa päätelmässä se toteaa tehdyn arvioinnin olevan riittävää ja nostaa esiin merkittävinä pitämänsä ympäristövaikutukset. Asiasta kerrotaan Pirkanmaan ely-keskuksen tiedotteessa.
Tuulivoimahankkeessa suunnitellaan joko kahdeksan tai yhdeksän voimalan tuulipuistoa. Voimalat olisivat enintään 280-metrisiä, ja lisäksi pitäisi rakentaa tieyhteyksiä ja maakaapelointi sekä alueen sisälle että sieltä sähköverkkoon.

Äänimaisema muuttuu

Ely-keskuksen arvion mukaan merkittävät ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisiin, heidän elinympäristöönsä ja sen viihtyvyyteen ja maisemaan. Tiedotteessa siteerattu Pirkanmaan ely-keskuksen lakimies Maria Hakala toteaa tuulivoimala-alueen muuttavan merkittävästi alueen luonnetta ja maisemakuvaa.

– Tuulivoimalat näkyvät erityisesti maakuntatasolla arvokkaille maisema-alueille ja järvien takana sijaitseville rannoille, Hakala sanoo.
Hän kertookin ely-keskuksen suosittelevan, että maisemavaikutuksia lievennetään keinoilla, joita Tevaniemen Tuuli Oy on arviointityössä esittänyt. Näitä ovat voimaloiden sijoituspaikan suunnittelu, väritys ja valaistus.
Hankkeen lähellä ja vaikutusaluella todetaan olevan paljon asuin- ja lomarakennuksia. Maisemavaikutusten lisäksi ihmisten elinolojen ja viihtyisyyden kannalta keskeisinä pidetään melu- ja välkevaikutuksia.
Hakala nostaakin esiin, että joillain kiinteistöillä ollaan mallinnuksien perusteella lähellä melutason raja-arvoja.
– Äänimaisema muuttuu verrattuna nykyiseen rauhallisuuteen. Moni kiinteistö jää myös välkevaikutuksen piiriin.

23 mielipidettä

Ely-keskus sai yva-selostuksesta 15 lausuntoa ja 23 mielipidettä, joissa nostettiin esiin muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, maiseman muuttuminen, terveysvaikutukset ja onnettomuuksien ehkäiseminen. Erityistä huolta herätti pohjavesialue.

Ely-keskuksen mukaan jatkosuunnittelussa pitäisi noudattaa varovaisuusperiaatetta ja minimoida melu- ja välkehaitta. Viranomaisen mukaan pitääkin varmistaa, etteivät melutason ohjearvot ylity, ja välkevaikutuksia pitää seurata etenkin ympäristön muuttuessa.
– Lähtökohtaisesti hanke tulee suunnitella siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa, Hakala sanoo tiedotteessa.
Tuulivoimaloiden sijainti pohjavesialueen läheisyydessä on erityispiirre, joka pitää huomioida jatkosuunnittelussa. Elyn päätelmän mukaan sähkönsiirto pitäisikin suunnitella vähemmän haitallisen vaihtoehdon mukaisesti.
Ely-keskuksen mukaan Tevaniemen Tuuli Oy:n pitää ottaa jatkosuunnittelussa huomioon yvassa esiin nousseet ympäristövaikutukset ja perustellussa päätelmässä esiin tuodut asiat. Myös kaupungin pitää lupaviranomaisena varmistaa, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asioista päätettäessä.

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

IKAALINEN 20.3.2023 14:10 Tilaajille

Ikaalisten tilaama selvitys: yhdeksän voimalan tuulipuisto voisi tuoda alussa 800 000 euron kiinteistöverotulot vuodessa

MIELIPIDE 2.3.2023 11:05 Tilaajille

Lukijalta: Ihana Ikaalinen olikin vain unelma – ”Sen sijaan, että olisin rakennuttanut pihasaunan vanhaan hirsiaittaamme, ostin mummonmökin naapurimaakunnasta”

IKAALINEN 25.2.2023 16:06 Tilaajille

Ikaalinen: Myös Ikaalisten puolelle voisi selvittää Kankaanpään mahdollista Pirttijärven tuulivoima-aluetta

MIELIPIDE 4.1.2023 13:00 Tilaajille

Lukijalta: Isänmaan etu ensin? – ”Yhtiön mukaan suomalaiset poliitikot ovat toimineet norjalaisia ripeämmin tuulivoiman rakentamisen puolesta”

IKAALINEN 29.12.2022 16:00 Tilaajille

Tuulivoima-adressin käsittelystä ympäristölautakunnassa kanneltiin aluehallintovirastoon

Näytä mainos