Mielipiteet 25.11.2021 10:45

Lukijalta: Miksei tuulivoimaa vastustavaa adressia oteta tosissaan? – Tekninen johtaja vastaa

Satu Rask kirjoitti (Oiva 18.11.2021), että lautakunta päättävänä toimielimenä ei ole katsonut tarpeelliseksi ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin adressin suhteen. Lautakunta ei kuitenkaan tee päätöksiä ilmoitusasioista, jollaisena adressi on tuotu lautakuntaan. Esityslistassa ilmoitusasioiden otsikko on ”Ympäristölautakunnan tietoon saatetuksi merkitään seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:”. Ne ovat siis ilmoitusasioita, jotka tuodaan tiedoksi lautakunnalle eikä niistä tehdä mitään päätöksiä. Myöskään pöytäkirjassa ei ole erillistä mainintaa Raskin kertomasta päätöksestä.


Olen keskustellut silloisen lautakunnan puheenjohtajan ja kokouksen hallituksen edustajan kanssa. He sanovat, että mitään sellaista päätöstä ei ole tehty, mistä Rask mainitsee lehdessä. Haluaisin täsmennyksen, mitä Rask tarkoittaa sillä, että lautakunta ei ole katsonut tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin.

Lautakunnan tehtävä on MRL:n toimivallan käyttäminen. Näin oli myös Toivolansaaren tapauksessa. Siinä käsiteltiin nimenomaan kaavaa. Miksi Rask on tuonut Toivolansaarta koskevan adressin lautakunnan käsittelyyn, mutta samassa kokouksessa käsiteltyyn Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavaan ja - suunnitelmaan hän ei tuonut adressia edes tiedoksi?

Kuntalain §27 mukaan: ”Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin; 2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa; 3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia; 4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa; 6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä 7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.”

Kaupungin asukkaat ovat olleet aloitteellisia kerätessään nimiä Tevaniemen tuulivoimaa vastustavaan adressiin. Kuntalaki pykälä §27 kohta 4. ja 6. nimenomaan sanoo, että kunnan on selvitettävä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa ja että asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa on avustettava. Miksi Rask ei ole halunnut avustaa kuntalaisia?

On tapahtunut niin, että paikkakunnilla,s joissa tuulivoima-hankkeita on alettu viedä eteenpäin ja kaavan valmisteluvaiheessa ao. kunnan valtuusto tai lautakunta onkin päättänyt keskeyttää hankkeen, on tuulivoimayhtiö alkanut vaatia korvauksia siitä, että niiden aikaa ja varoja on käytetty turhaan. Eikö siis ole kaupungin imagon, talouden ja yleensä asioiden etenemisen kannalta järkevämpää tuoda kaikki mahdolliset näkökannat päättävän elimen, tässä tapauksessa lautakunnan tietoon hyvissä ajoin, jo ennenkuin päätöksiä asian eteenpäin viemiseksi tehdään, jotta tällaisilta mahdollisilta jälki seuraamuksilta vältyttäisiin, mikäli asian käsittely päätettäisiin keskeyttää vaikkapa lisätietojen selvittelyä varten?

Kolmanneksi, miksi Rask on lähettänyt adressin Sitowiselle, tuulivoimayhtiö Etha Windin ja Tevaniemen Tuuli Oy:n palkkaamalle konsulttiyhtiölle, joka ei tee yhtään päätöstä Ikaalisissa, mutta sitä ei todellakaan ole tuotu sen lautakunnan tietoon, joka tekee asiassa päätöksiä? Halveksiiko Satu Rask Tevaniemen tuulivoimaa vastustavan adressin allekirjoittaneita kaupunkilaisia? Vai mikä on hänen intressinsä toiminnalleen?

Johanna Ylihaveri
Margit JärvensivuTekninen johtaja vastaa: Yleiskaavan laadinta on monivaiheinen prosessi

Ikaalisten ympäristölautakunta on kokouksessaan 22.6.2021 käsitellyt ilmoitusasiana adressin ”Ei tuulivoimaa Tevaniemeen”. Lautakunnan on mahdollista päättää, niin halutessaan, että ilmoitusasia valmistellaan seuraavaan kokoukseen erikseen lautakunnassa käsiteltäväksi. Kesäkuun lautakunnan kokouksessa tuulivoimaa koskeva adressi on lautakunnan yksimielisellä päätökselle merkitty tietoon saatetuksi.


Tuulivoimaa koskevan yleiskaavan laadinta on monivaiheinen prosessi, jossa kaavatyön osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavan sisältöön prosessin eri vaiheissa. Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta ympäristölautakunta on tehnyt 8.12.2020 päätöksen kaavatyön vireilletulosta. Tämän jälkeen 15.3.2021 kaupunginhallitus on hyväksynyt hanketta koskevan kaavoituksen käynnistämissopimuksen. Sopimuksessa on muun ohella todettu, että kaavan laatijana toimii Tevaniemen Tuuli Oy:n palkkaama tuulivoimayleiskaavojen laatimiseen pätevöitynyt konsultti. Tevaniemen Tuuli Oy on valinnut kaavan laatijaksi Sitowise Oy:n. Sopimuksen mukaisesti Ikaalisten kaupunki johtaa ja ohjaa kaavaprosessia ja varmistaa yhdessä kaavan laatijan kanssa, että tiedottaminen, osallistaminen, selvitysten laadinta, vaikutusarviointien laadinta ja kaavaprosessin vaiheet hoidetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Sopimukseen on myös kirjattu, että se raukeaa, mikäli kaavaprosessin aikana kaupunki toteaa, että kaavanlaatimisen jatkamiselle ei ole edellytyksiä. Sopimuksen rauetessa sopimusosapuolilla ei ole mitään keskinäisiä vaatimuksia. Lisäksi on syytä korostaa, että sopimuksessa kaupunki ei ole sitoutunut mihinkään ennalta kirjattuun kaavalliseen lopputulokseen.

Osayleiskaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty ympäristölautakunnassa 2.11.2021. OAS:ssa kerrotaan muun muassa kaavatyön tavoitteista, laadittavista selvityksistä ja siitä, miten osalliset voivat osallistua kaavan vuorovaikutteiseen laadintaprosessiin. OAS:ssa ei oteta kantaa kaavan lopulliseen sisältöön. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipide OAS:sta sen nähtävilläoloaikana.

Ympäristölautakunta tulee käsittelemään Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnoksen tämän hetkisen tiedon mukaan keväällä 2022. Luonnosvaiheen yhteydessä tuodaan lautakunnan käsittelyyn siihen mennessä kaavasta saatu palaute, mukaan lukien kesällä jätetty adressi. Vakiintuneen käytännön mukaisesti kaavan laatija, jolla on paras ammatillinen osaaminen ja hankkeen vaativuuden edellyttämä pätevyys, valmistelee saatuun palautteeseen vastineet. Lautakunta käsittelee saadun palautteen ja hyväksyy niistä annettavat vastineet.

Luonnosvaihetta seuraa kaavaehdotusvaihe. Molemmissa vaiheissa kaupunki kuulee osallisia ja pyytää viranomaisilta lausunnot. Osayleiskaavan laadinta tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, jossa asukkaiden kuuleminen suoritetaan huomattavasti laajemmin, mitä yksistään kuntalaki edellyttäisi.

Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva hyväksymiskäsittely on Ikaalisten kaupunginvaltuustossa kaikkien tässä kerrottujen vaiheiden jälkeen. Aikaisintaan tämä tulee tapahtumaan alkuvuodesta 2023. Kaupunginvaltuutetut tulevat saamaan päätöksenteon tueksi kaavakartan ja -selostuksen. Kaavaselostukseen on kirjattu asukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet, jotka ovat kertyneet kaavan valmistelun aikana. Sanomattakin on selvää, että valtuutetuilla tulee olemaan päätöstä tehdessään käytössä asukkaiden mielipide. Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa, kuten muitakin kaavoja Ikaalisissa, on valmisteltu avoimesti ja kaikkien osallisten mielipiteitä kunnioittaen.


Satu Rask

Tekninen johtaja
Ikaalisten kaupunki

Jaa artikkeli

Facebook Twitter Kommentoi

Kommentit

Toivomme vilkasta ja moniäänistä keskustelua! Noudatathan pelisääntöjä.

Kirjoita selkeästi ja napakasti. Kaikki viestit luetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise.

Kiitos kommentistasi!

 

Anna nimimerkki, mikäli et halua kommentoida omalla nimelläsi.

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Lue lisää

JÄMIJÄRVI 13.11.2023 13:50 Tilaajille

Tuulivoima tuotti ison osuuden Jämijärven kiinteistöverosta – osuus oli maan 10. suurin

MIELIPIDE 31.10.2023 20:00 Tilaajille

Lukijalta: Aika ajoi ohi Ikaalisten tuulimyllyjen – ”Poikkesin piruuttani katsastamassa Ikaalisten valtuuston kokousta”

IKAALINen 31.10.2023 12:00 Tilaajille

Tuulivoimasta neljä äänestystä ja kiihkeä keskustelu Ikaalisten valtuustossa – Osa yleisöstä innostui taputtamaan ja huutamaankin

IKAALINEN 28.10.2023 15:00 Tilaajille

Ikaalisten valtuusto päättää maanantaina paljon keskustelua herättäneestä Tevaniemen tuulivoimakaavasta

IKAALINEN 6.10.2023 15:00 Tilaajille

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ikaalisissa ei ole tarvetta tuulivoimarakentamisen periaatteille, kaupunginhallitus äänesti