Vapaaehtoistoiminnalla huutava tarve kun sosiaali- ja terveyskenttä muuttuu

Sanonnan mukaan Suomella on maailmanennätys yhdistystoiminnassa. Jo kauan sitten saivat alkunsa kansalaisten aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen perustuvat yhteisöt ja talkootyö. Nyt pitkälti yli sata vuotta myöhemmin usein pelätään, että tämä innostus on laantumassa uudenlaisessa mediatodellisuudessa.

Näin ei ole, jos emme halua. Uutta tekniikkaa voi hyödyntää tehtäessä asioita uusilla tavoilla, mutta keskeistä on edelleen se, että kohtaamme toisemme ilmielävinä ihmisinä, kuuntelemme ja autamme toisiamme.

Viisi vuotta sitten Hämeenkyrössä perustettiin Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry kokoamaan ja tukemaan paikallisesti sekä vapaaehtoistoimintaa tekeviä ihmisiä että lukuisia yhdistyksiä, jotka ovat syntyneet antamaan apuaan sitä tarvitseville kuntalaisille. Rönsy lähti perusajatuksesta ”hyvä luo hyvää – yhdessä enemmän”.

Jo nyt Rönsyllä on takanaan STEAn rahoittama vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Verkonkutojien kunta (2018–2020), joka on osoittautunut monin tavoin tuoreeksi ja menestyksekkääksi toimintatavaksi Hämeenkyrölle. Hankkeen aikana erilaisia avunpyyntöjä on tullut yli 300 ja niihin on vastattu 129 vapaaehtoisen voimin yli 90-prosenttisesti. Rönsy on saanut liikkeelle paljon uutta aktiviteettia kuntalaisten parissa. Sen haluamme jatkuvan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Kotisivujensa mukaan Rönsyn yhtenä tehtävänä on tuoda esiin erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita oli löytää ja vakiinnuttaa malli, jolla kaiken vapaaehtoistoiminnan koordinointi saadaan toimimaan. Halukkaiden vapaaehtoisten ja apua tarvitsevien kohdatessa joustavasti on tuloksena molemminpuolinen tyytyväisyys ja hyvän olon tunne. Toimintaan osallistuminen vähentää yksinäisyyden kokemusta ja parantaa osallisuutta. Koordinointi on toiminut myös vapaaehtoisten tukevana selkänojana tarjoten virkistystä, koulutusta ja henkistä tukea.

Hankkeen nyt loppuessa katsomme jo tulevaan. Koordinointi pitää saada pysyväksi osaksi julkista toimintaa, jolloin vapaaehtoisille jää aikaa ja voimavaroja keskittyä mielekkäästi itse toimintaan ja mahdollistetaan uusien toimijoiden saaminen mukaan. Tässä vetoamme päättäjiin, jotta he näkevät vapaaehtoistoiminnan keskeisen aseman ja mahdollisuudet tulevassa sote-kentässä nimenomaan juuri paikallisena, lähellä ihmistä olevana toimintana. Kysymys on siis Rönsyn aloittaman toiminnan turvaamisesta ja kehittämisestä.

Alusta alkaen Rönsy määritteli arvoikseen avoimuuden, luotettavuuden, osallisuuden ja tasavertaisuuden. Näillä kaikilla on keskeinen merkitys vapaaehtoistoiminnassa, jonka koemme nykyhetkessä ehkä merkityksellisemmäksi kuin koskaan ennen. Se on osa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kehittämistä kaikille kansalaisille. Paitsi päättäjiä kutsumme myös kaikkia kuntalaisia ja heidän yhteisöjään tulemaan mukaan antamaan oman arvokkaan panoksensa tähän tärkeään työhön.

Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry