Sidonnaisuudet löytyvät rekisteristä

kuntien sidonnaisuudetKuntapäättäjienkin pitää ilmoittaa sidonnaisuutensa, kun kuntalakia uudistettiin.

OIVASEUTU. Hämeenkyrössä luottamushenkilöt ja viranhaltijat saivat sidonnaisuusilmoituslomakkeen mukana saatekirjeen, jossa annettiin ohjeita siitä, mitkä sidonnaisuudet tulee ilmoittaa.

Hämeenkyrön kunnan palvelupäällikkö Erkki Jortikka toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. Hän toteaa, että tehtyjen ilmoitusten sisältöä yhtenäistettiin hieman, jotta niistä saatiin Kuntaliiton ohjeistuksen mukainen.
– Asiasta sovittiin ilmoittajien kanssa. Kyse oli esimerkiksi siitä, että ilmoituksesta poistettiin maininta asunnon omistuksesta, Jortikka kertoo.

Omistusten ja velkojen ilmoittamisesta Jortikka sanoo, että lautakunnassa on keskusteltu Kuntaliiton ohjeistuksen sisällöstä.
– Ilmoitusvelvollinen päättää mitä ilmoittaa.

Maanomistusten kirjaamisesta sidonnaisuusrekisteriin ei ole Hämeenkyrössä annettu erillistä ohjetta.

Ylöjärven hallintopäällikkö Antti Pieviläinen kertoo, että kaupunki on lähettänyt luottamushenkilöille ohjeistuksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Ohjeistus perustuu uuteen lakiin ja Kuntaliiton toimittamiin ohjeisiin.
– Tulkintatilanteita väistämättä tulee. Esimerkiksi varallisuuden merkittävyys riippuu tehtävästä. Silloin henkilölle jää punnittavaksi, mitä katsoo merkittäväksi. Laki ei ole tyhjentävä, eikä oikeudellista käytäntöä ole.

Pieviläinen huomauttaa, että kyseessä on täysin uusi laki, josta ei ole kokemuksia.
– Siksi voi olla, että tietyt linjaukset tarkentuvat ajan kuluessa.

Esimerkiksi maaomaisuuden ilmoittamisesta ei ole erikseen mainintaa. Se on yksi seikoista, jotka jäävät luottamushenkilöiden punnittaviksi. Mahdollinen esteellisyys määräytyy muilla perusteilla.
– Jos esimerkiksi kaavoitusasia koskee luottamushenkilön maita, hän on esteellinen käsittelemään asiaa aiemman lain mukaisesti. Sillä ei ole vaikutusta, jos hänellä ei ole maaomistuksesta merkintää sidonnaisuusrekisterissä.

Jämijärvellä päättäjille ja johtaville viranhaltijoille jaettiin sidonnaisuusilmoitusten jättämisen ohjenuoraksi Kuntaliiton antama ohjeistus tulostettuna. Samalla neuvottiin suullisesti, mutta omia kirjallisia ohjeita kunnassa ei ole laadittu. Omat asuntolainat ja omistusasunnot kehotettiin jättämään pois ilmoituksesta.

Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen painottaa, että tarkoitus on lisätä päätöksenteon avoimuutta, jotta kuntalaiset pystyvät arvioimaan, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja menee reilun pelin mukaan.
– Sellainen velka tai omaisuus kehotettiin ilmoittamaan, joka on omiaan näyttämään siltä, että sillä voisi olla merkitystä päätöksenteossa. Vaikka tällainen omistus ei vaikuttaisikaan päätöksenteossa, se ei saa edes näyttää siltä, että se voisi vaikuttaa, selvittävät Virtanen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kujansuu.
– Siitä kehotettiin ilmoittamaan, jos on yrityksessä omistuksia tai merkittävä rooli, jolla voi olla vaikutusta kaavoitukseen tai elinkeinotoimintaan, Virtanen sanoo.

Muuten sidonnaisuuksista ilmoittaminen jätettiin jokaisen itsensä arvioitavaksi. Esimerkiksi maanomistuksesta ei erikseen annettu ohjeita.
– Tämä on omantunnon kysymys: jokaisen pitää pystyä itse arvioimaan sidonnaisuutensa, kuten tähänkin on pitänyt arvioida, onko jäävi, Virtanen sanoo.

Ikaalisissa luottamushenkilöt ja viranomaiset saivat sidonnaisuusilmoituksen, jossa ohjeistettiin ilmoittamaan ne sidonnaisuudet, joilla on merkitystä luottamus- tai virkatehtävien kanssa.
– Ohjeistus oli melko suppea, siinä oli tiivistettynä Kuntaliiton ohjeistus. Luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita oli jo aiemmin informoitu asiasta, kertoo Ikaalisten kaupungin laskentapäällikkö Miia Salmi.

Tarkastuslautakunta käsitteli ilmoitukset kokouksessaan.
– Ainoa asia, mitä ilmoituksissa yhtenäistettiin oli, että niiden luottamushenkilöiden kohdalle, jotka ovat myös kunnan palveluksessa, lisättiin tieto siitä, että he ovat kunnalla töissä.
– Moni oli jättänyt tyhjäksi kohdan, jossa todetaan luottamus- tai virkatehtävä, josta sidonnaisuus on ilmoitettava. Näihin lisäsimme sen tehtävän, mistä hän on ilmoitusvelvollinen eli esimerkiksi lautakunnan puheenjohtajuus, Salmi kertoo.

Omistusten ja/tai velkojen ilmoittamisesta ei Ikaalisissa ohjeistettu.
– Ohjeeksi annettiin vain se, että ne tulee ilmoittaa, joilla on merkitystä tehtävän hoitoon. Tämän ohjeen tulisi rajata melko pitkälle se, mitä kukin ilmoittaa, Salmi kertoo.

Myös maanomistuksen ilmoittamista ei Ikaalisissa erikseen ohjeistettu. Salmen mukaan tarvetta naapurikuntien kanssa yhteisiin linjauksiin sidonnaisuusilmoituksissa ei ole, koska ilmoitettavat asiat tulevat suoraan kuntalaista.

Sakari Ilomäki, Liisa Raipala, Terhi Palonen


Tästä on kyse

  • Kunnan keskeisten luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus.
    Ilmoitetut tiedot ovat nähtävillä julkisessa rekisterissä.
  • Sidonnaisuuksia ovat johtotehtävät ja luottamustoimet yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
  • Sidonnaisuudeksi luetaan myös merkittävä varallisuus, velat tai takaukset, erityisesti jos ne liittyvät elinkeinotoimintaan.
  • Joissain tapauksissa maan ja metsän omistamisella omassa kunnassa voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
  • Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa.
  • Ilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle kahden kuukauden kuluessa, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
  • Oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.